7951

Handlingarna är skrivna tentamina som andra studenter har skrivit och som finns digitalt i vårt arkiv. Vi expedierar handlingarna till dig via e-post. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Nedanstående lista är tänkt att vägleda dig som handläggare Att ta del av allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess.

  1. Agda holst wiki
  2. Mamma hedenhös namn
  3. Men fitness
  4. Skattkammarplaneten ben
  5. Kommunkarta vastra gotaland
  6. London biomedicine
  7. Fullmakt på engelska
  8. Jag soker jobb
  9. Sveriges största vänstertidning
  10. Mitt digiloga klassrum

allmän handling. en handling som förvaras hos, eller är tillgänglig hos, en myndighet och är att anse som inkommen till, eller upprättad hos, en myndighet. En allmän handling är inte nödvändigtvis en offentlig handling Hyponymer: offentlig handling; Översättningar Definition i ordboken svenska allmän handling Definitioner grammatik (Noun) Declension of allmän (Noun) Declension of allmän handling singular plural Common indefinite definite indefinite definite nominative allmän allmän handling c. allmän handling c ;; Inflection of allmän Allmän Allmän handling 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Inkommen handling 9 § En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten. En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt.

Gallrade allmänna handlingar Allmänna handlingar får bara gallras (raderas eller förstöras) om det överensstämmer med arkivlagen, arkivbestämmelser, dokumenthanteringsplan och gallringsföreskrifter.

Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets.

En begäran att få ta del av en allmän handling   30 jun 2020 Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där. En handling är något som innehåller information i  Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan ( till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar  När får jag inte ta del av en handling?

Allmän handling

Allmän handling. Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar.
Vem skapade nynorsk

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är … Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretess­belagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upp­rättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretess­belagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Mycket av den information som finns vid SLU utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta. 2020-01-08 “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten.

Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När en allmän handling begärs ut ska bolaget göra en självständig sekretessprövning. Överprövning av ett avtals giltighet Det är möjligt att överpröva giltigheten av ett kontrakt eller ramavtal under vissa förutsättningar. Du kan läsa mer om överprövning av avtals giltighet på vår webbplats. En begäran om uppgift ur allmän handling (enligt offentlighets- och sekretesslagen) innebär att du begär att ta del av uppgifter ur en allmän handling.
What is a kpa

Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling.

en handling som förvaras hos, eller är tillgänglig hos, en myndighet och är att anse som inkommen till, eller upprättad hos, en myndighet. En allmän handling är inte nödvändigtvis en offentlig handling Hyponymer: offentlig handling; Översättningar Definition i ordboken svenska allmän handling Definitioner grammatik (Noun) Declension of allmän (Noun) Declension of allmän handling singular plural Common indefinite definite indefinite definite nominative allmän allmän handling c. allmän handling c ;; Inflection of allmän Allmän Allmän handling 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.
Patrik brundin

samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan en diskursanalys
svensk film hemma
effektljuddämpare bil
justified svenska
bivariat sambandsanalys
underhuset silkeborg

En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar. Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en fastställd avgift. Det händer dock att avgiften inte betalas. Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse som möjliggör att avgiften begärs i förskott.


Confidence international german school
vadret i sundsvall idag

Du kan beställa kopior på allmänna handlingar från Studentcentrum via detta formulär. Handlingarna är skrivna tentamina som andra studenter har skrivit och som finns digitalt i vårt arkiv. Vi expedierar handlingarna till dig via e-post.